KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

KIERUNEK: INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

STUDIA I STOPNIA – inżynierskie

Rodzaj studiów:

Studia I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier.

Forma:

Studia stacjonarne

Profil absolwenta:

Inżynieria i Gospodarka Wodna jest kierunkiem o charakterze przyrodniczo-technicznym bazującym na pod­stawowych przedmiotach ścisłych i przyrodniczych. Przygotowuje specjali­stów do rozwiązywania zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych, w specyficznych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych. Absolwent posiada umiejętność interpretacji warunków pracy obiektów wodnych i ich wpływu na ekosystemy wodne. Absolwent jest przygotowany do realizacji inwestycji z zakresu regulacji rzek, budownictwa wodnego, melioracji wodnych, wodociągów i kanalizacji do eksploatacji obiektów ochrony przeciwpowodziowej z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych i narzędzi inżynierskich oraz do kierowania zespołami pracowniczymi.

Absolwenci mogą być zatrudniani w biurach projektowych, przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, firmach konsultingowych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne. Mogą pracować w administracji rządowej i samorządowej, w szkolnictwie, instytucjach badawczych oraz jako rzeczoznawcy z zakresu budownictwa wodno-melioracyjnego. Mogą także prowadzić własne biura projektowe i firmy wykonawcze. Po odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej absolwenci mogą ubiegać się o państwowe uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej budownictwa specjalistycznego – specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń.

Specjalności:

Studia stacjonarne I stopnia bez specjalności

Program kształcenia

Na kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna, w ramach przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych i programu indywidualnego Wydziału, na studiach I stopnia (inżynierskich) realizowanych jest 2500 godzin. Pierwsze trzy semestry obejmują przedmioty ogólne (matematyka, fizyka, chemia, podstawy informatyki, język obcy), przedmioty techniczne (grafika inżynierska i geometria wykreślna, systemy informacji przestrzennej, geodezja, hydraulika, hydrologia, mechanika gruntów, mechanika i wytrzymałość materiałów, inżynieria wodno-melioracyjna, budownictwo ogólne), przyrodnicze (ekologia środowiska wodnego, meteorolo­gia i klimatologia, fizyka i chemia gleb, geologia inżynierska i hydrogeologia) oraz humanistyczne i prawne (ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia, prawo i administracja wodna).

Przedmioty wykładane od czwartego semestru obejmują między innymi problematykę dotyczącą: budownictwa wodnego, ziemnego, metalowego i betonowego, odwadniania i nawadniania terenów rolnych, inżynierii rzecznej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, zagrożenia powodziowego, oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych, technologii i organizacji robót budowlanych, planowania i zagospodarowania przestrzennego, zintegrowanego gospodarowania wodą.

Integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe i praktyki wakacyjne. Studenci po trzecim roku odbywają czterotygodniową praktykę produkcyjną w firmach wykonawczych, a w trakcie semestrów uczestniczą w wyjazdowych ćwiczeniach terenowych na obiekty hydrotechniczne.

Wersja do druku (*.pdf)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor   Polityka cookies