KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM

Wydział Leśny

STUDIA I STOPNIA – inżynierskie

Rodzaj studiów:

I stopień studiów stacjonarnych trwa 3,5 roku (7 semestrów) i umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera. Wydział przygotowuje program studiów II stopnia na tym kierunku.

Forma studiów:

studia stacjonarne

Profil absolwenta:

Absolwenci posiadają wiedzę i znajomość dziedziny ochrony i zarządzania środowiskiem przyrodniczym. Elementem wyróżniającym absolwenta ZŚP jest umiejętność podejmowania działań na styku ochrony środowiska i ochrony przyrody (wpływ i monitorowanie zmian wywołanych inwestycjami, współpraca z podmiotami gospodarczymi, których działalność wpływa na środowisko). Absolwent jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania tej wiedzy i wykorzystania nabytych kompetencji w sytuacjach zawodowych, a także społecznych. Absolwenci to inżynierowie, łączący wiedzę specjalistyczną ze znajomością problematyki zrównoważonego rozwoju, procedur prawnych i dokumentacji dotyczących elementów przyrodniczych, na które maja wpływ prowadzone inwestycje.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwenci posiadają kompetencje do pracy w podmiotach gospodarczych na samodzielnych stanowiskach do obsługi inwestycji w zakresie ochrony środowiska i przyrody i współpracy z odpowiednimi instytucjami państwowymi ale również na stanowiskach związanych z ochroną przyrody i środowiska w instytucjach samorządowych i administracji publicznej. Mogą również znaleźć zatrudnienie w Parkach Narodowych oraz Parkach Krajobrazowych w działach zajmujących się współpracą lub negocjacjami z podmiotami gospodarczymi, których działalność bezpośrednio lub pośrednio ingeruje (lub może ingerować) w stan środowiska.

Studia stacjonarne I stopnia.

Rekrutacja odbywa się na kierunek Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym. Plan studiów obejmuje 2336 godzin zajęć, z czego 44% stanowią wykłady, 50% ćwiczenia laboratoryjne i projektowe, a 6% ćwiczenia terenowe. Program obejmuje 210 punktów ECTS w toku 7 semestrów studiów, rozłożonych równomiernie po 30 punktów ECTS na semestr. Studentom oferuje się możliwość wyboru części przedmiotów o łącznym wymiarze 64 punktów ECTS. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Wersja do druku (*.pdf)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor   Polityka cookies