KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

STUDIA II STOPNIA – magisterskie

Rodzaj studiów:

Studia II stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), a II stopnia 1,5 roku (3 semestry).

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier, a po ukończeniu studiów II stopnia tytuł: magister inżynier.

Forma:

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil absolwenta:

Kierunek Gospodarka Przestrzenna kształci specjalistów z zakresu: planowania i opracowywania analiz przestrzennych zjawisk gospodarczych i społecznych, tworzenia lokalnych strategii rozwoju, planowania infrastruktury technicznej, oceny stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Absolwenci tego kierunku studiów mogą podejmować pracę w urzędach administracji publicznej szczebla samorządowego i regionalnego w zespołach przygotowujących dokumenty planistyczne oraz opracowujących analizy przestrzenne zjawisk gospodarczych i społecznych, przy tworzeniu lokalnych strategii rozwoju, opracowywaniu programów mających na celu podwyższenie konkurencyjności miast, gmin i regionów, planowaniu infrastruktury technicznej, sporządzaniu dokumentów oceniających stan środowiska przyrodniczego i kulturowego, a także oceniających wpływ inwestowania na środowisko.

Specjalność:

Rozwój regionalny

Program kształcenia

Na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna, w ramach przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych i programu indywidualnego Wydziału, realizowanych jest 900 godzin.

W programie studiów są przedmioty ogólne (matematyka, fizyka, technologia informacyjna, język obcy, wychowanie fizyczne, rysunek techniczny i planistyczny, geometria wykreślna i grafika inżynierska, socjologia oraz historia urbanistyki i architektury), przedmioty kierunkowe (prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, planowanie przestrzenne, przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, gospodarka nieruchomościami, geograficzne systemy informacji przestrzennej), przedmioty techniczne (budownictwo, planowanie infrastruktury technicznej, projektowanie urbanistyczne, geodezja, kartografia) oraz przedmioty profilujące (kształtowanie i rozwój obszarów wiejskich, urządzenia wodno-melioracyjne, studium zagrożenia powodzią, podstawy fotogrametrii i fotointerpretacji, kształtowanie krajobrazu, kształtowanie struktury przestrzennej wsi, ochrona środowiska, polityka rozwoju regionalnego na poziomie UE, kraju i regionu, podstawy rolnictwa i leśnictwa, gleboznawstwo i ochrona gleb, funkcje obszarów wiejskich).

Dla studentów przewidziano w programie studiów praktyki terenowe dotyczące przyrodniczych oraz społeczno-kulturowych podstaw gospodarowania przestrzenią. Na studiach niestacjonarnych na kierunku Gospodarka Przestrzenna, w ramach przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych i programu indywidualnego Wydziału, realizowanych jest 540 godzin na studiach II stopnia (magisterskich). W programie studiów są takie same przedmioty jak na studiach stacjonarnych, tylko w mniejszym wymiarze godzinowym.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor   Polityka cookies